Проект за мобилност по секторна програма "Еразъм +" 

 

номер на договора - 2015-1-BG01-КА102-013782 

 

 ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загорa

 
 
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.